abhibhavamu meaning in english

[Skt.] n. Insult, dishonour, disgrace. avamanamu, tiraskaramuabhibhavincu v. To insult. tiraskarincuabhibhutamu adj. Defeated, humbled, subdued. tiraskarimpabadina, parabhutamaina, garva bhangamu ceyabadda anacabadda. R. i. 79.