aghamu meaning in english

[Skt.] n. Sin, guilt. aghamarsanamu aghamarshanamu. n. An expiatory prayer. sarvapapamulaku pogotte mantramu.