ajnata meaning in english

[Skt.] n. Ignorance. telivilemi. ajnatavasamu agnyata-vasamu. [Skt.] n. Living incognito. tanu ittivadani teliyakunda undadamu. a raju akkada ajnata vasamu cesinadu the king lived there incognito. pandavula ajnatavasamu the life led by the Pandavas in retirement.