alaksyamu meaning in english

[Skt.] n. Indifference. Disregard. agauravamu, tiraskaramualaksyamuceyu or alaksyapettu v. a. To neglect, disregard. tiraskarincu, agauravamu ceyu.