adalincu meaning in english

[Tel.] v. To frighten, menace, rebuke, reprove. bedirincu, gaddincu. “arbhakul tanadudanadalinca hammanivaluda kommulagrumma.” N. x. 37. adalupuor adalpu n. Menace, threatening. bedirimpu, gaddimpu.