antaryami meaning in english

[Skt.] n. (Lit. The indweller.) The soul. The Supreme Spirit. lopala vasincevadu, jivatma, paramatma. antaryamitvamu antaryamitvamu. [Skt.] n. Indwelling. Abiding (videsankaravijayamu.)