antika meaning in english

[Skt.] n. A fire-place, hearth. poyyi. “cerukumuttiyamul citilinci tadrasambanisamu pandunantikatalantikacurnamu ceyubappurij.” D. A. 1. 79.