apeksa meaning in english

[Skt.] n. Expectation, hope, wish, desire. asa. tadapeksaya than that, with reference to that. apeksa yagajamu balavattaramu as regards the horse the elephant is strong, i.e., the elephant is stronger than the horse. apeksincu apekshintsu. v. a. To covet, long for, wish for. asapadu, koruapeksaniyamu or apeksyamu apekshaniyamu [Skt.] adj. Desirable.