arakora meaning in english

[Tel.] Sticking. anumanamu, sandehamu. “karakanthabhaktula karakoraleka verabibratuku pommuveyunu nela.” BD. v. 327. “tanun batiyun manamuna naragorayerugaka.” Parij. v. 74.