aramara meaning in english

[Tel.] n. Hesitation, doubt. sandehamu, saṃsayamu. “cirajivivinnaramaraleka kakarajumannincugada.” P. iii. 167. Difference. bhedamu.