atulu meaning in english

[Tel.] adv. Thus, so that, according to. atlu. “juntitene katyantamu tetabuttinatu latani.” T. ii. 64. atulaina atulaina. [Tel.] adv. If so. atlagaite.