avagadamu meaning in english

[Skt.] n. Peril, danger, evil, mischief. apayamu, ceruvu. agadamu, akaryamu. “mosamu vaccuta yarude yisunatadgarva bhasalicati srgala gresarulapai turevinu masamayamusummu doralakavagadamarayan.” P. iii. 368.