aviri meaning in english

n. The indigo plant (Indigofera tinctoria.) A certain disease that attacks the pupil of the eye. nilicettu, kantiki tagile oka rogamu.