aviyu meaning in english

[Tel.] v. n. To break, burst, be destroyed. baddalagu, pagulu, vanigudlavisinavi his eyeballs are destroyed. aviyincu aviyintsu. v. a. To break. baddaluceyu.