ayavaramu meaning in english

[from Skt. yayavaramu] n. Alms. dhanyayacana.