buthudu meaning in english

[Skt.] n. The regent of the planet Mercury. The planet Mercury. A wise or learned man, a sage. panditudu. budhavaramu budha-varamu. n. Wednesday. saumyavaramu.