dayamu meaning in english

[Skt.] n. Heritage. pancukonadaginatantrisommu. Kinship, heirsh jnatitvamu. A gift, ivi. dayamu, dayalu or dayalu dayamu. [Tel.] n. A certain game among girls.gavvalata; gavvalu pacikalu modalaguvani sankhya.