dhaurtyamu meaning in english

Same as dhurtatvamu. (q. v.)