dhupamu meaning in english

[Skt.] n. Incense, fumigation. dhupakalasamu dhupa-kalasamu n. A censer. dhuparti dhupurti. n. A censer. dhupitamu dhupitamu. adj. Fumigated,dhupamu veyabadina.