divaya meaning in english

Same as divve. (q. v.) divvekola Same as diviti.