divu meaning in english

Same as digu. (q. v.) “bhavyakalpadruma phalapallavamula divyatambulandivutagavinci.” BD. ii. 658.