dodava meaning in english

[Tel.] n. A deformed person. kurupi.

“ka magakotiyaina dodavaku dagune kanniyanosanga dharanisunakun.” so. vii.