doramu meaning in english

Same as dvaramu. (q. v.)