dosagu meaning in english

[Tel.] n. Fear, evil, harm. bhayamu, kidu, apada. vighnamu. “te ahavambuna bandhuksayambuseya mella kella vidhambula nupasamimpa, gori rappandaveyulu vari kittu dosagu vaccane taluvalatodabutti.” M. V. iv. 54. v. n. To happen, sambhavincu.