dravamu meaning in english

[Skt.] n. Juice: moisture. tadi. dravadravyamu drava-dravyamu. n. A liquid. dravincu dravintsu. v. n. To distil, emit (moisture or liquor.) To trickle, as water. karu.dravinamu dravinamu. n. Wealth. dhanamu. dravyamu dravyamu. n. Stuff, a thing, a substance A drug or ingredient, mandu. An element. prthivyadhi. (prthini, appu, tejamu, vayuvu, akasamu, kalamu, dikku, atma, manassu anunavi.) Wealth, property, dhanamu.