duvaramu meaning in english

[from Skt. dvaramu.] n. A gate, gateway. vakili.