dyumnamu meaning in english

[Skt.] n. Wealth; power. vittamu, parakramamu, palamu.