kanukani meaning in english

[Tel.] n. Nervousness. sambhramamu.

ka dinadinamunaku grsincenu ganukani yunudrapayuniravakasatabolen. kala. vii.