kanukattu meaning in english

[Tel.] n. Legerdemain jalavidyavisesamu.