nagu meaning in english

[Tel.] v. n. To laugh. To smile. navvu. nagincu or navvincu nagintsu. v. a. To make (one) laugh. nagubatu or navvubagu nagu-batu. n. A joke, a jest; ridicule, mockery.apahasamu.