nattuva meaning in english

[from Skt. natanamu.] n. Dancing. nartanamu, ata. nattuvudu, nattuvakadu or nattugudu nattuvudu. n. A dancing master. natyamu nerpuvadu. A dancer, natyakadu. Suca. iii. 9. nattuvacavidi nattuva-tsavidi. n. A dancing school. nattuvapulugu or nattupulugu nattuva-pulugu. n. The bird that delights to dance, i.e., a peacock, nemali. nattuvozja nattu-vodzdza. (nattuva+ozja.) n. A dancing master, natyacaryudu.