oracculu meaning in english

[Tel. ora+acculu.] n. High-soled shoes ettuga attalu vesi kuttina orattaceppulu. Also, rough shoes motaceppulu.