otu meaning in english

[Tel.] n. Loss, defeat. apajayamu, bhangamuotupovu or otupadu otu-povu. v. i. To be defeated. otupatu otu-patu. n. Defeat odimpabaduta, odipovuta.