ovvu meaning in english

[Tel.] v. i. To agree with, gittu, saripadu. To assent, consent. ovvami ovvami. n. Refusal. oppami. ovvanivaru those who hate, or disagree gittanivaru ovvu ovvu. n. A sheaf of corn.